Algemene voorwaarden Tailor Digital

 

Artikel 1 Begrippen

 1. Tailor Digital B.V. (hierna ‘Tailor Digital’) is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt fashion organisaties te adviseren over en te ondersteunen in online marketing, een en ander in de meest ruime zin.
 2. Onder Tailor Digital wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan alle bij haar in dienst zijnde werknemers.
 3. Onder Opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke personen en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger, die aan Tailor Digital opdracht heeft gegeven tot het leveren van Diensten zoals bedoeld in artikel 1.4.
 4. Onder Diensten wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door Tailor Digital en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde diensten, alsmede alle andere door Tailor Digital ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, verricht in het kader van een Opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet uitdrukkelijk op verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Tailor Digital gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door Tailor Digital verrichte handelingen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Tailor Digital zijn overeengekomen.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 5. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Tailor Digital zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 De overeenkomst

 1. Elk aanbod van Tailor Digital is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Tailor Digital de aanvaarding van Opdrachtgever uitdrukkelijk bevestigt door middel van een opdrachtbevestiging.
 3. De opdrachtbevestiging die Tailor Digital naar Opdrachtgever stuurt, is beslissend voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Tailor Digital zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Tailor Digital heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Tailor Digital aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Tailor Digital worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Tailor Digital zijn verstrekt, heeft Tailor Digital het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Tailor Digital een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert geen toerekenbare tekortkoming van Tailor Digital op. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Tailor Digital derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtgever dient daarbij een redelijke termijn te bieden waarbinnen Tailor Digital de overeenkomst kan uitvoeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5 Prijzen

 1. De door Tailor Digital berekende tarieven zijn in euro’s en exclusief BTW.
 2. Tailor Digital behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen of fouten bij de prijsopgave te herstellen.

Artikel 6 Betaling

 1.  Opdrachtgever betaalt een vaste prijs voor de afname van de Diensten die Tailor Digital verricht in de uitvoering van de Opdracht. Voor elke Opdracht wordt een maatwerk offerte opgesteld, waarin de prijs van de desbetreffende Opdracht wordt vastgesteld.
 2. Indien sprake is van meerwerk, is Tailor Digital gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen. Tailor Digital zal hiervoor tijdig contact opnemen met Opdrachtgever. Onder meerwerk wordt verstaan: de werkzaamheden of andere prestaties verricht of te verrichten door Tailor Digital die buiten de inhoud en/of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen en/of wijzigingen daarvan betreffen.
 3. Tenzij een andere termijn is aangegeven, dient een factuur van Tailor Digital binnen veertien (14) dagen na factuurdatum door Opdrachtgever te worden voldaan.
 4. Indien niet op tijd aan de betalingsverplichting is voldaan, zal Opdrachtgever automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door Opdrachtgever is Tailor Digital gerechtigd alle ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens Opdrachtgever tot schadevergoeding zal zijn gehouden.
 5. In geval van betalingsverzuim heeft Tailor Digital recht op vergoeding van de wettelijke rente over het door Opdrachtgever verschuldigde.
 6. Indien Tailor Digital besluit een vordering op Opdrachtgever wegens één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 6.5 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 7. Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen Opdrachtgever aan Tailor Digital verschuldigd is, zullen de administratieve gegevens van Tailor Digital bepalend zijn, tenzij door Opdrachtgever schriftelijk tegenbewijs wordt geleverd.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

 1. Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot ieder (website-)ontwerp (voorlopig of definitief), iedere (werk-)tekening, films, litho’s, teksten, dia’s e.d., model of andere vormgevingen, berust bij Tailor Digital en/of haar (toe)leveranciers en/of ingeschakelde derden. Dat hiervoor kosten in rekening zijn gebracht, doet hier niet aan af.
 2. Wanneer niet schriftelijk anderszins is overeengekomen, verkrijgt Opdrachtgever door acceptatie van de opdracht en onverminderd het gestelde in artikel 7.3, slechts het recht op eenmalig gebruik voor het doel en in een omvang zoals dat concreet tussen partijen voor ogen stond ten tijde van de acceptatie van de opdracht.
 3. Opdrachtgever zal pas tot enig gebruik van enig goed waarop intellectuele eigendomsrechten als bedoeld artikel 7.1. van Tailor Digital rusten en/of haar (toe)leveranciers en/of ingeschakelde derden, zijn gerechtigd wanneer volledige betaling van al het aan Tailor Digital verschuldigde zal hebben plaatsgevonden. Wanneer een betalingstermijn nog niet is verstreken zal ieder gebruik automatisch worden geacht plaats te vinden onder de ontbindende voorwaarden dat niet tijdig wordt betaald en zal Tailor Digital later zijn gerechtigd ieder gebruik alsnog te (doen) stoppen.
 4. Indien Opdrachtgever zelf illustraties, fotomateriaal, teksten en dergelijke aanlevert, dan is deze zelf verantwoordelijk de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren. Opdrachtgever vrijwaart Tailor Digital van enige aanspraak van derden.
 5. Alle door Tailor Digital ontwikkelde websites, diensten en/of producten zoals omschreven in artikel 7.1, kunnen door Tailor Digital voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Opdrachtgever.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Tailor Digital kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op haar website en de schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze onjuistheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid door Tailor Digital.
 2. Tailor Digital is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever en/of derde verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens,tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Tailor Digital kenbaar behoorde te zijn.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Tailor Digital voor eventuele aanspraken van derden.
 4. Indien Opdrachtgever van oordeel is dat Tailor Digital de overeenkomst niet naar behoren is nagekomen, dient hij Tailor Digital daarvan binnen een redelijke termijn nadat hij de desbetreffende tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze heeft kunnen ontdekken schriftelijk in kennis te stellen, onder opgave van de tekortkoming, met vermelding van een redelijke termijn waarbinnen de tekortkoming dient te zijn verholpen.
 5. Opdrachtgever is gehouden om Tailor Digital alle medewerking te verlenen teneinde Tailor Digital in staat te stellen een vermeende tekortkoming te onderzoeken en desgewenst binnen de gestelde redelijke termijn te herstellen.
 6. Indien partijen overeenkomstig artikel 8.4 en 8.5 hebben gehandeld en de tekortkoming niet binnen de gestelde redelijke termijn is hersteld, is Tailor Digital ten aanzien van haar tekortkoming aansprakelijk, mits deze aan haar dient te worden toegerekend. Tailor Digital is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Tailor Digital verplichtingen met betrekking tot haar Diensten.
 7. De aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 8.6 wordt beperkt tot de factuurwaarde van de Diensten van Tailor Digital (exclusief BTW), waardoor of in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan, met een maximum van €5.000,= (tienduizend euro) per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenis, en een maximum van €7.500,= (twintigduizend euro) per jaar.
 8. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade en gemiste goodwill, wordt uitgesloten.
 9. De beperking van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 8.7 is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Tailor Digital

Artikel 9 Overmacht

 1. Indien de tekortkoming in artikel 8 het gevolg is van overmacht, zal Tailor Digital niet aansprakelijk zijn voor schade. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Tailor Digital, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar niet beperkt tot: nietnakoming van een derde, ziekte van personeel van Tailor Digital zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Tailor Digital of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. In geval van overmacht wordt nakoming van de overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 3. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Tailor Digital overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Tailor Digital heeft gemaakt met betrekking tot de overeenkomst.

Artikel 10 Inzet derden

 1. Tailor Digital behoudt zich de mogelijkheid voor om de door Opdrachtgever aan haar opgedragen Opdracht door of met hulp van een derde uit te voeren. In dat geval zal zij als hoofdaannemer de inhoud en strekking van de overeenkomst met Opdrachtgever aan haar onderaannemer opleggen.

Artikel 11 Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en Tailor Digital verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Tailor Digital op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken en Tailor Digital zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Tailor Digital niet gehouden tot schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade hierdoor ontstaan.
 3. Opdrachtgever en Tailor Digital zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 12 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Tailor Digital is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Tailor Digital goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Tailor Digital vrij om de overeenkomst per direct op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Tailor Digital op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Tailor Digital de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 13 Identiteit Tailor Digital

 1. Tailor Digital is in de KvK geregistreerd onder nummer [55313256]. Tailor Digital draagt Btwidentificatienummer [NL851651847B01].  Verder is Tailor Digital (statutair) gevestigd aan de [Zuid Willemsvaart, 35 en 5211 SB] te [‘s-Hertogenbosch].
 2. Tailor Digital is middels de website https://www.tailordigital.nl/ en telefonisch te bereiken op +31 85 888 95 11

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Tailor Digital en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Tailor Digital en Opdrachtgever mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Oost-Brabant.